ບົດຄວາມທັງໝົດ

ປັບປຸງລ່າສຸດ 18/05/2021

PERMA Corporations มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ ลงไปในเส้นใย ซึ่งจะผลิตภัณฑ์ของ PERMA มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้อย่างถาวร และยังสามารถซักทำความสะอาดได้บ่อยครั้งอ...

เพราะไม่เคลือบจึงดี?PERMA Corporations มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ ลงไปในเส้นใย ซึ่งจะผลิตภัณฑ์ของ PERMA มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้อย่างถาวร และยังสามารถซักทำคว...

PERMA ใช้เทคโนโลยีผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ ลงไปในเส้นใย ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ PERMA มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้อย่างถาวร และยังสามารถซักทำความสะอาดได้บ่อยครั้งอีกด้วย เพื่อนำไปตัดเย็บเป...