All blog

更新信息 18/05/2021
เพราะไม่เคลือบจึงดี?

เพราะไม่เคลือบจึงดี?

  •  May 6, 2020

เพราะไม่เคลือบจึงดี?

PERMA Corporations มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ ลงไปในเส้นใย ซึ่งจะผลิตภัณฑ์ของ PERMA มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้อย่างถาวร และยังสามารถซักทำความสะอาดได้บ่อยครั้งอีกด้วย เพื่อนำไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ต่างๆ ต่อไป

การฝังนาโนซิงค์ คือ การทำให้ คุณสมบัติ เป็น เนื้อเดียวกันกับเส้นใย และจึงนำเส้นใยมาทำเส้นด้าย ผลที่ได้รับคือ คุณสมบัติจะอยู่คงทนถาวรไม่หลุดลอกเมื่อทำความสะอาดผ้า

การเคลือบสารป้องกันเชื้อโรค เกิดผลกระทบอะไรทั้งที่คุณสมบัติเบื้องต้นเหมือนกัน เมื่อสารป้องกันเชื้อโรคอยู่บนผิวเส้นด้ายการเคลือบ การหลุดลอกจึงเกิดขึ้นเมื่อทำความสะอาดทุกครั้ง

* คุณสมบัติในการยับยั้งแบททีเรีย หายไปทุกครั้งที่
ทำความ สะอาด
* ส่งผลให้เกิดสารในร่างกาย เพราะหลุดลอกและสูด
ดมเข้าร่างกาย
* ส่งผลให้เกิดสารตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งที่หลุด
ลอกไหลสู่ธรรมชาติ
* สารเคลือบป้องกันเชื้อโรค มีความคงที่คือไม่หาย
ไป และเมื่อหลุดลอกออก สารเคลือบนั้น ตกค้าง
เยอะจึงทำลายทั้งร่างกายและสิ่งแวดล้อม

#perma
#กว่าจะเป็นperma